Z żałobnej karty
Aktualizacja: 03.10.2023 r.

BRONISŁAW CZYŻ (1938-2023)

obraz
Kol. Bronisław Czyż urodził się 23 lipca 1938 roku w Rudnej Wielkiej. Pracę zawodową rozpoczął w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie 27.10.1957 r. jako technik sieci. Następnie odbył dwuletnią służbę wojskową. Po odbyciu służby pracował w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Rzeszowie na stanowisku technika budowy, później majstra i starszego majstra do 1974 r. Potem przeszedł do administracji RPRI do Działu fakturyzacji i rozliczeń materiałowych (Dział techniczny) na stanowisko kierownika działu i tam pracował do przejścia na emeryturę tj. do 01.12.1997 r. Do PZITB wstąpił w 1970 r., a do Koła Seniorów 08.01.1999 r. W PZITB sprawował następujące funkcje: członek Z.O. 1990-1993, 1993-1996, 1996-1999, członek Komisji Rewizyjnej 2002-2005, sekretarz Komisji Rewizyjnej w kadencjach: 2002-2005, 2005-2008, 2008-2012, przewodniczący Koła Zakładowego przy RPRI – kilka kadencji, skarbnik Koła Seniorów 1999-2005, członek Zarządu Koła Seniorów 2005-2008. Za swoją pracę został uhonorowany orderami i odznaczeniami: Brązowym Krzyżem Zasługi (1977); Medalem 40-lecia (1984); Złotym Krzyżem Zasługi (1986); Odznaką Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (1977); Srebrną (1984) i Złotą (1988) Odznaką Honorową PZITB; Odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego (1986); Srebrną Odznaką NOT (1990); Odznaką Zasłużony dla RPRI (1981); Odznaką Honorową ZZ „Budowlani” (1996); a w grudniu 2015 roku został uhonorowany Godnością „Zasłużony Senior PZITB”. Zmarł w dniu 17.08.2023 r. Cześć Jego pamięci.

MARIA GRANCOWSKA (1940 – 2023)

obraz
Pani Maria Grancowska urodziła się w Ostrówku powiat Mielec 26.07.1940 r. W roku 1958 zdała maturę i otrzymała tytuł Technika budowlanego. Przebieg pracy zawodowej kol. Marii przedstawia się następująco: 21.05.1959 - 31.12.1959 Tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego; 02.01.1960 – 15.06.1960 Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki „RUCH” w Mielcu; 16.06.1960 – 30.04.1963 Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane Mielec; 02.07.1963 – 15.10.1968 Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich Rzeszów; 16.10.1968 – 31.12.1975 Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Rzeszowie; 02.01.1976 – 30.04.1976 Sąd Wojewódzki Rzeszów; 01.05.1976 – 31.07.1973 Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego Rzeszów. Na emeryturę przeszła w czerwcu 1993 roku. W latach 1993 do 2012 była pracownikiem Biura Oddziału PZITB. Do PZITB wstąpiła w październiku 2002 r. Za działalność zawodową oraz społeczną została uhonorowana Srebrną Honorową Odznaką PZITB (3.10.2007). Pani Maria była osobą bardzo wesołą, życzliwą, uczynną, cieszyła się wielką sympatią. Zmarła 2 kwietnia 2022 r. Z bólem żegnamy Cię Koleżanko Mario.

JÓZEF MĄCZKA (1931-2023)

obraz
Inż. Józef Mączka urodził się 15.03.1931 r. w Głobikowej. Egzamin dojrzałości złożył w 1951 r. w Gimnazjum i Liceum w Dębicy. W latach 1951-55 studiował na AGH w Krakowie uzyskując dyplom inżyniera budownictwa lądowego. W sierpniu 1955 podjął pracę w Bielskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego na stanowisku kierownika budowy, a następnie kierownika grupy robót na obszarze Górnego Śląska głównie Rybnickiego Okręgu Węglowego. Stanowisko zastępcy dyrektora ds. zaplecza technicznego, a następnie zastępcy ds. przygotowania produkcji podjął w Opolskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego. W roku 1962 w okresie reorganizacji struktur budownictwa powołany został na stanowisko dyrektora organizowanego Mieleckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego doprowadzając je w ciągu kilku lat do czołowej pozycji nie tylko w Rzeszowskim Zjednoczeniu Budownictwa ale również w skali kraju. W przedsiębiorstwie tym przepracował ponad 10 lat. Do Rzeszowa przeniósł się w październiku 1972 roku i objął stanowisko zastępcy dyrektora ds. przygotowania produkcji w RPRI, a w maju 1973 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych Zjednoczenia Budownictwa Rolniczego w Rzeszowie. Stanowisko dyrektora Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „MONTARES” objął w kwietniu 1974 r. W latach 1982-86 pełnił funkcję dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Budowlanych w Rzeszowie. Na emeryturę przeszedł w 1986 r. Po 6 miesiącach przerwał emeryturę i podjął pracę na stanowisku dyrektora technicznego Przedsiębiorstwa Zagranicznego „ITARES” w Rzeszowie (13 miesięcy). Po powrocie na emeryturę, przez okres ponad 6 lat pracował dorywczo jako inspektor nadzoru, biegły sądowy, rzeczoznawca budowlany. Członkiem PZITB był od roku 1958, a członkiem Koła Seniorów od 1987 roku. W kadencji (1984-1987) był członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału. W okresie swej pracy zawodowej i społecznej został uhonorowany licznymi odznaczeniami, min.: Srebrnym Krzyżem Zasługi; Złotym Krzyżem Zasługi; Odznaką Zasłużony dla Woj. Rzeszowskiego; Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”; Złotą Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”; Złotą Honorową Odznaka Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego; Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Sp.; Złotą Odznaką Akademii Rolniczej Kraków; Srebrną Odznaką Ministra Przemysłu Maszynowego; Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; Medalem 75-lecia PZITB; Srebrną (1978) i Złotą (1999) Honorową Odznaką PZITB, oraz Godnością „Zasłużony Senior PZITB” (2017). Zmarł 12 czerwca 2023 r. Żegnamy Cię Kolego Józefie.

JAN KUPIEC (1934 – 2022)

obraz
Inż. Jan Kupiec urodził się w Bielinach 12.04.1934 r. Od 17.09.1952 r. pracował w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego RESBUD Rzeszów na różnych stanowiskach od technika budowlanego poprzez kierownika robót, kierownika budowy, kierownika działu technicznego do z-cy dyrektora ds. technicznych (naczelny Inżynier) i z-cy dyrektora przedsiębiorstwa ds. eksportu. W tym 8 lat pracował na budowach zagranicznych w RFN, Libii, Czechosłowacji na stanowiskach kierownika budowy (kontraktu). W roku 1993 przeszedł na emeryturę. Do PZITB wstąpił 1.10.1971 r., a do Koła Seniorów 6 maja 1997 r. W latach 1981-1984 był członkiem Zarządu Oddziału; 1984-1987 wiceprzewodniczącym Z.O.; 2000-2010 członkiem Komisji Konkursowej „Budowa Roku Podkarpacia”; 2002-2016 przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego. Za działalność zawodową oraz społeczną został uhonorowany: Brązowym Krzyżem Zasługi (1969); Złotym Krzyżem Zasługi (1978); Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985); Medalem 40-lecia (1984); Odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego (1972); Odznaką Zasłużony dla RPBP (1974); Odznaką Zasłużony dla Budownictwa i PMB (1977); Srebrną Odznaką NOT (1983); Odznaką Zasłużony dla Województwa Przemyskiego (1984); Srebrną (1984) i Złotą (1999) Honorową Odznaką PZITB; Godnością „Zasłużony Senior PZITB” (2007), a w roku 2012 otrzymał Honorową Złotą Odznakę z Diamentem PZITB. Zmarł 1 kwietnia 2022 r. Z bólem żegnamy Cię Kolego Janie.

CZESŁAW TRELA (1934-2021)

obraz
Kol. Czesław Trela urodził się w 1934 roku w Hucie Komorowskiej. Z wykształcenia był technikiem budowlanym. Pracę zawodową rozpoczął w 1952 roku, pełniąc kolejno funkcje: technika budowy, kierownika grupy robót, kierownika zakładu budowlanego, dyrektora przedsiębiorstwa, zastępcy naczelnego inżyniera, st. inspektora produkcji, projektanta i kierownika Terytorialnego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. W 1982 r. przeszedł na emeryturę. W latach 1983-1986 był kierownikiem Biura Oddziału PZITB. Posiadał uprawnienia budowlane oraz tytuł budowniczego. Był rzeczoznawcą PZITB. Ukończył szereg kursów z zakresu budownictwa podnoszących kwalifikacje zawodowe m.in. paromiesięczny kurs w Moskwie z zakresu INTE. Członkiem PZITB został w roku 1962. W minionym okresie sprawował następujące funkcje: przewodniczącego ZKTiRB przy Miastoprojekcie -Rzeszów (1973-1981), przewodniczącego Komisji Szkolenia MKTiRB (1981-1984), zastępcy przewodniczącego MKTiRB (1984-1987), członka Z.O. i przewodniczącego Komisji Historii (1987-1990) oraz sekretarza Komisji Szkolenia Z.O. (1987-1990), zastępcy członka Z.O. (1990-1991), od 1985-1987 pełni zastępstwo przewodniczącego Koła Seniorów, a od 1987-2014 roku był przewodniczącym Koła Seniorów. Od 1985-2005 był członkiem Komisji Seniorów RW NOT pełniąc okresowo funkcje zastępcy oraz przewodniczącego tej Komisji. Zorganizował wiele wycieczek i wyjazdów naukowo-technicznych oraz szkoleń, kursów i seminariów w którym uczestniczyło i podnosiło swoje kwalifikacje tysiące inżynierów i techników budownictwa z rejonu obecnego województwa podkarpackiego. Był jednym z pierwszych organizatorów kursu przygotowawczego do egzaminu na uprawnienia budowlane. Za działalność zawodową został wyróżniony licznymi dyplomami uznania, a w roku 1985 otrzymał Złotą Odznakę Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, 1987 – Odznaka i tytuł Zasłużony dla Wynalazczości i Racjonalizacji. Za pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia został uhonorowany niżej wymienionymi odznakami i odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi (1987); Medalem 40-lecia PL (1985); Odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego (1984); Srebrną Odznaką Honorową PZITB (1984); Srebrną Odznaką NOT (1986); Złotą Odznaką PZITB (1988); Złotą Odznaką NOT (1989); a w 1989 został uhonorowany Godnością „Zasłużony Senior PZITB”, zaś w 2016 otrzymał Honorową Złotą Odznakę z Diamentem PZITB. Zmarł 19 lipca 2021 r. Żegnaj drogi Przyjacielu.

STANISŁAW KUŚ (1925 – 2020)

obraz
Prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś urodził się 1 lutego 1925 roku w Rzeszowie. W okresie okupacji ukończył szkołę rzemieślniczą, a następnie kontynuował naukę na tajnych kompletach, pracując równocześnie w zakładach Flugmotorenwerk (dzisiejsze WSK). Egzamin maturalny zdał w 1945 roku w Liceum Matematyczno – Fizycznym w Rzeszowie i podjął studia na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera budownictwa w 1951 roku. W latach 1952-1957 był aspirantem w Katedrze Technologii Prefabrykatów i Betonu Sprężonego Politechniki Warszawskiej, w której uzyskał stopień doktora nauk technicznych (1957), oraz stopień doktora habilitowanego (1969) za prace z zakresu konstrukcji sprężonych. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1974, zaś tytuł profesora zwyczajnego 1986 r. Z pracą dydaktyczną wiązał realizację projektów w Biurze Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego BISTYP-Warszawa, a następnie w Instytucie Techniki Budowlanej, w którym pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowo-technicznych. Od 1976 roku związany z Politechniką Rzeszowską, pełnił funkcję rektora tej uczelni w trzech kadencjach: 1987-90; 1990-93; 1996-99. Pod jego kierownictwem uczelnia ta stała się najmocniejszym ośrodkiem naukowym Rzeszowa liczącym się w Polsce i Europie. Był autorem i współautorem wielu projektów budowli użyteczności publicznej. Do nich należą obiekty sportowe: hala ROSIR w Rzeszowie, hala Oliwia w Gdańsku, hala AWF w Warszawie, hala widowiskowa Spodek w Katowicach, hala Podpromie w Rzeszowie i inne. Projekty prof. St. Kusia realizowano również poza granicami kraju, m.in. w Syrii. Był członkiem FIB (Federation Internationale du Beton) i ASCE (American Society of Civil Engineers). Jednym z najbardziej spektakularnych osiągnięć inżynierskich prof. S. Kusia jest wyprostowanie przechylonego wieżowca przy ul. Słowackiego w Rzeszowie. Zaangażowany był także w opracowanie nowej koncepcji Stadionu Miejskiego w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej. Członkiem PZITB O/Rzeszów był od 1953 r. W latach 1999-2002 był przewodniczącym Zarządu Głównego PZITB. Za wybitne osiągnięcia twórcze w działalności inżynieryjnej, badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej otrzymał kilkadziesiąt nagród, odznaczeń resortowych, regionalnych i państwowych m.in.: Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; Medal im. Prof. Stefana Kaufmana (1998); Godność Członka Honorowego PZITB (2002). Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa (2008). Zmarł 7 lipca 2020 roku. Cześć Jego pamięci.

ADAM REICHHART (1937 – 2020)

obraz
Dr hab. inż. ADAM REICHHART prof. P. Rz. urodził się we Lwowie 28.11.1937 r. ceniony nauczyciel akademicki z 50 letnim stażem pracy na Politechnice Rzeszowskiej. Od 1965 roku pracował (15 lat) w Zakładzie Geometrii Wykreślnej, a 35 lat na Wydziale Budownictwa w zakresie kształtowania konstrukcji i budownictwa stalowego. W 1974 r. obronił pracę doktorską na Politechnice Krakowskiej, która została wyróżniona przez Ministra Nauki. Od 1.10.2003 r. po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych (11.12.2002 r.) na Politechnice Warszawskiej był profesorem nadzwyczajnym Politechniki Rzeszowskiej. Opracował oryginalną metodę kształtowania przekryć powłokowych z blach fałdowych. Prowadził liczne prace magisterskie i został 5-cio krotnie uhonorowany nagrodą ministerialną za kierownictwo wyróżnionych prac magisterskich jego dyplomantów. Wypromował 2 doktorantów. Prowadził liczne kursy i szkolenia dla inżynierów ubiegających się o uzyskanie uprawnień zawodowych. Wprowadził i opracował nowy przedmiot obejmujący wybrane zagadnienia z konstrukcji stalowych. Od 1974 r. posiadał uprawnienia budowlane w zakresie projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Rzeczoznawcą budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej został w 2002 roku. Był autorem i współautorem wielu obiektów budowlanych, wykonywał ekspertyzy budowlane i sądowe. Opracował 3 monografie, 2 podręczniki akademickie, 58 artykułów opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Był członkiem Rady Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Od 1980 roku był członkiem PZITB, pełnił następujące funkcje: wiceprzewodniczący Z.O. PZITB – osiem kadencji (1990-2016); członek Komitetu Nauki Zarządu Głównego PZITB od 2002 r.; przewodniczący Komitetu Konstrukcji Metalowych w kadencji 2002-2005; przewodniczący Komisji ds. Rekomendacji Przedsiębiorstw (1996-2002); przewodniczący Komisji Nauki (2002-2016); delegat Oddziału na KZD: 1996, 1999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014. Za pracę zawodową i społeczną otrzymał: Srebrny Krzyż Zasługi (1974); Złoty Krzyż Zasługi (1985); Medal Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej (1990); Srebrną Odznakę Honorową PZITB (1990); Złotą Odznakę Honorową PZITB (1993); Medal Komisji Edukacji Narodowej (1998); Nagrodę I st. Miasta Rzeszowa w dziedzinie nauki i techniki (2005); Honorową Złotą Odznakę z Diamentem PZITB (2009); Godność „Zasłużony Senior PZITB” (2016). Zmarł 5 maja 2020 r.

Jan Chudzik (1943-2020)

obraz
Mgr inż. Jan Chudzik urodził się w dniu 6 sierpnia 1943 r. w Białobrzegach k/ Łańcuta. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Białobrzegach w okresie od 1958 do 1961 roku uczęszczał do LO im H. Sienkiewicza w Łańcucie. W latach 1961 do 1967 studiował na studiach dziennych na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W okresie od 1967 do 1971 pracował na stanowisku Kierownika Sekcji w Dziale Głównego Konstruktora Konstrukcji Stalowych w Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych KONSTAL w Chorzowie, a od 1971 do 1971 w Gliwickim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego w Gliwicach na stanowisku Starszego Asystenta Projektanta. W przedziale lat 1971 do 2003 był pracownikiem w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budowlano Montażowym. Na emeryturę przeszedł w 2003 roku. Uzyskał uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w 1972 r., do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w 1974 r., a do pełnienia funkcji kierownika budowy i pełnienia inspektora inwestorskiego nad pracami w obiektach budowlanych w roku 1997 (od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie). W roku 1990 otrzymał nagrodę III stopnia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa jako członek zespołu za „Opracowanie i wdrożenie technologii podkładów podłogowych z samopoziomującej się szybkotwardniejącej zaprawy gipsowo cementowej”. Od roku 2001 roku posiadał tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie konstrukcji wszelkich obiektów budowlanych. Przez kilka lat był wykładowcą przedmiotów zawodowych w Technikum Mechanicznym w Chorzowie, w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie oraz w Ośrodku Szkolenia i Usług Zawodowych w Rzeszowie. Członkiem PZITB O/Rzeszów był od 1975 r. We władzach Oddziału pełnił następujące funkcje: z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału (2002-2005); sekretarz Sądu Koleżeńskiego (2005-2008); członek Rady Technicznej Oddziału (2005-2011); członek Komisji Samopomocy Koleżeńskiej Oddziału (1999-2016). Został uhonorowany: Srebrnym Krzyżem Zasługi; Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”; Złotą Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”; Odznaką Zasłużony dla Woj. Rzeszowskiego; Medalem 75-lecia PZITB; Srebrną (1985) i Złotą (2000) Odznaką Honorową PZITB; w grudniu 2017 roku został uhonorowany Godnością „Zasłużony Senior PZITB”. Zmarł 1 stycznia 2020 roku. Cześć Jego pamięci.

Julian Krupa (1936-2019)

obraz
Mgr inż. Julian Krupa urodził się 6 września 1936 r. w Błażkowej. W 1954 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach k. Krakowa. Studia na Politechnice Krakowskiej na kierunku Budownictwo ukończył w 1960 r. uzyskując dyplom mgr inż. budownictwa wodnego śródlądowego. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Katowickim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych jako inżynier stażysta. Wkrótce jednak został powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych. Po ich ukończeniu w 1961 r. został zatrudniony w RPBP na budowie Zakładu Elementów Budowlanych w Stalowej Woli. Od stycznia 1962 r. do 1969 r. pracował w charakterze majstra, a następnie kierownika robót na obiektach w rejonie ul. W. Pola, Prof. Chmaja i Hanasiewicza. Stanowisko z-cy kierownika Zespołu Budów ds. Technicznych na osiedlu Baranówka I powierzono mu w styczniu 1964 r. W maju 1969 r. przeniesiony został do Zarządu Przedsiębiorstwa na stanowisko głównego technologa, a po kilku miesiącach objął stanowisko kierownika Działu Przygotowania Produkcji RPB. W 1974 r. powołany został Pion Przygotowania Produkcji i Rozwoju gdzie powierzono mu stanowisko z-cy dyrektora. W latach 1975-1994 istotnym zakresem pracy był nadzór nad przygotowaniem i uzgodnieniami kontraktów eksportowych na roboty budowlane na terenie ówczesnej Czechosłowacji (sanatoria, teatr muzyczny, schroniska turystyczno-hotelowe), Bułgarii (Ośrodek Techniki Komputerowej w Płowdiw i Haskowie) oraz Rumunii (odbudowa konsulatu i ambasady Polskiej po trzęsieniu ziemi, budowa szpitala pediatrycznego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Bukareszcie jako daru Polski dla Rumunii).
W 1979 został oddelegowany jako kierownik budowy do pracy przy przebudowie ambasady polskiej w Hadze w Holandii. W RPB pracował aż do przejścia na emeryturę w 1993 roku. W czerwcu 1994 r. został dyrektorem Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych działających przy PZITB, a później dyrektorem Biura Oddziału i Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych. Na tym stanowisku pracował do 2012 roku.
Do PZITB wstąpił w 1964 r. Uprawnienia budowlane uzyskał w 1966 r. W PZITB pełnił następujące funkcje: Dyrektor Biura i Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych Oddziału PZITB w Rzeszowie (1993- 2012); Członek Rady Technicznej Oddziału (2005-2011); Sekretarz Komisji Kwalifikacji na Rzeczoznawców (1999-2005); Członek Komisji Samopomocy Koleżeńskiej (1999-2011); Z-ca Przewodniczącego ds. Rekomendacji (1999-2003).
Za działalność zawodową i społeczną został uhonorowany: Srebrną Odznaką Honorową NOT (2009); Medalem 75-lecia PZITB; Srebrnym (1977) i Złotym (1983) Krzyżem Zasługi; Odznaką Zasł. dla Woj. Rzeszowskiego (1973); Srebrną (1974) i Złotą (1987) Odznaką CZSMB; Odznaką Budowniczy Huty „Katowice” (1981); Srebrną (1975) i Złotą (1979) Odznaką „Zasł. dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”; Medalem 40-lecia PL (1984); Odznaką i tytułem „Racjonalizator Produkcji” (1987); Srebrną (1978) i Złotą (1984) Honorową Odznaką PZITB; Godnością „Zasłużony Senior PZITB” (2017); Honorową Złotą Odznaką z Diamentem PZITB (2017). Zmarł 5 sierpnia 2019 roku. Z bólem żegnamy Cię Kolego Julianie.

Wacław Schwarz (1929-2018)

obraz
Kolega inż. Wacław Schwarz urodził się w Jarosławiu 13.03.1929 r. Ukończył Politechnikę Krakowską Wydział Architektury w roku 1956. Przebieg pracy zawodowej kol. Wacława: 1944- 1945 PKP Jarosław (kreślarz), 1949-1950 Szkoła Zawodowa Jarosław (pomoc techniczna), 1956-1960 PWRN Rzeszów (kierownik Wydziału Budownictwa), 1960-1964 Miastoprojekt Rzeszów (dyrektor), 1964-1965 Zjednoczenie Budownictwa Rzeszów (naczelnik wydziału), 1965-1971 Wojewódzki Zarząd Inwestycji Miejskich (naczelny inżynier), 1971-1982 Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego (dyrektor), 1985-1987 PZ „Unicraft-West” (dyrektor techniczny). W maju 1987 roku przeszedł na emeryturę.
Do PZITB należał od 5 lutego 1968 r. W kadencji 1990-1991 był członkiem Z.O., a w 1981 r. delegatem Oddziału na KZD. Za prace zawodowe i społeczne w tym na rzecz PZITB został uhonorowany: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1959); Medalem 30-lecia (1974); Odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego (1974); Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1976); Odznaką Zasłużony dla Leśnictwa Przemysłu Drzewnego (1976); Nagrodą II stopnia MBiPMB w dziedzinie projektowania (1978); Odznaką Zasłużony dla Przemysłu Rolnictwa (1980); Srebrną (1980) i Złotą (2000) Odznaką Honorową PZITB; Odznaką PRIM (1981); Złotą Odznaką Z.E.R.I. (1982); Medalem 40-lecia (1984); ); a w roku 2015 otrzymał Godność „Zasłużony Senior PZITB”.
Zmarł 5 lutego 2018 r. Żegnamy Cię Kolego Wacławie.

Jan Kuna (1931 – 2017)

obraz
Inż. Jan Kuna urodził się 23 grudnia 1931 r. w Kamionce. Pracę zawodową rozpoczął 12.10.1954 r. w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni w Kolbuszowej gdzie pracował do 31.08.1957 r. Następnie od 1.08.1957 r. do 30.07.1975 r. w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej; 1.07.1975 do 30.05.1978 r. – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kolbuszowej; 1.08.1978 r. do 30.05.1997 r, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej jako kierownik Grupy Budowlanej. Do PZITB wstąpił w 1986 r., a do Koła Seniorów 13 lutego 2004. Przez pięć kadencji od 1993 do 2012 roku był członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału, a w Kole Seniorów sekretarzem (2012-2017).
Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Srebrną (1999) i Złotą (2007) Odznaką PZITB, a w 2015 r. Godnością „Zasłużony Senior PZITB”. Zmarł 13 listopada 2017 r.

Piotr Zoła (1935 – 2017)

obraz
Kolega Piotr Zoła urodził się 25 listopada 1935 roku w Jaśle. W roku 1960 ukończył Politechnikę Krakowską uzyskując tytuł magistra inżyniera. Pracę zawodową rozpoczął w 1953 roku w Elektromontażu nr 1 w Jaśle jako monter, następnie pracował: 1960-1962 RPBM KOR Jasło (majster budowy), 1962 RPBM KOR Krosno (kierownik obiektu), 1963-1968 Jasielskie Przedsiębiorstwo Budowlane (zastępca kierownika grupy robót), 1969-1972 Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie (zastępca naczelnego inżyniera), 1972–1973 RPRI Rzeszów (zastępca kierownika budowy na budowie betoniarni „DIANA” w Beversen Republika Federalna Niemiec), 1973-1982 Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane (zastępca kierownika budowy, główny specjalista, zastępca dyrektora, główny technolog), 1982-1984 Wojewódzki Zarząd Budownictwa w Krośnie (starszy inspektor wojewódzki), 1984-1988 Urząd Wojewódzki w Krośnie (zastępca dyrektora wydziału). W związku z pogarszającym się stanem zdrowia w 1988 roku przeszedł na rentę inwalidzką, a po osiągnięciu wieku emerytalnego w 2000 r. na emeryturę. Do PZITB należał od 1962 r., a status seniora uzyskał w 1985 r. Uprawnienia budowlane otrzymał w grudniu 1963 roku. W całym okresie pracy zawodowej aktywnie uczestniczył w działalności społecznej, głównie w PZITB pełniąc funkcję Przewodniczącego Koła przy Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. Po przejściu na rentę założył Koło Miejskie PZITB w Krośnie i był Przewodniczącym tego Koła do 2005 roku. W kadencji 1975-1981 był członkiem Zarządu Oddziału, 1981-1990 wiceprzewodniczącym Z.O., 1981-1984 przewodniczącym Komisji Koordynacyjnej dla woj. krośnieńskiego, 1993-2005 wiceprzewodniczącym Z.O. Uhonorowany został licznymi odznaczeniami: Srebrną (1974) i Złotą (1981) Odznaką Honorową PZITB; Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977); Złotym Krzyżem Zasługi (1983); Medalem 40-lecia PRL (1984); Srebrną (1976) i Złotą (1984) Odznaką Zasłużony dla Bud. i PMB; Odznaką Honorową za Zasługi dla woj. Krośnieńskiego (1980); Odznaką Honorową I stopnia za Zasługi dla woj. Krośnieńskiego (1986); Srebrną (1990) i Złotą Odznaką NOT (2000); Honorową Złotą Odznaką z Diamentem PZITB (2009) oraz Godnością „Zasłużony Senior PZITB” (grudzień 2016). Zmarł 21 lipca 2017 r. Cześć Jego pamięci.

Andrzej Pietrzyk (1936‐2017)

obraz
Kol. Andrzej Pietrzyk urodził się 30 marca 1936 r. w Piotrkowie Trybunalskim, a po ukończeniu liceum w latach 1953-1959 studiował na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej w Gliwicach gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. Jeszcze w czasie studiów podjął pracę w „Energoprojekcie Gliwice”, a później w Biurze Projektów Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu i w Biurze Projektów w Bielsku‐Białej, wykonując projekty obiektów budownictwa przemysłowego oraz pełniąc nadzory inwestorskie. W 1971 r. podjął studia doktoranckie na Politechnice Krakowskiej. Zamierzoną pracę wykonał w całości, niestety nie nadał jej ostatecznej formy edytorskiej i nie złożył do publicznej obrony. W 1974 r. przeprowadził się do Rzeszowa, gdzie podjął pracę na stanowisku starszego wykładowcy w ówczesnym Zakładzie Konstrukcji Budowlanych Politechniki Rzeszowskiej. Pracował tam aż do emerytury i także później, czynnie uczestnicząc w działalności naukowej. Członkiem PZITB został w 1970 r. Przez wiele lat był aktywnym członkiem Grupy Rzeczoznawców Budowlanych przy Oddziale PZITB w Rzeszowie, a w latach 1990–1993 i 1996–2002 był członkiem Sądu Koleżeńskiego Oddziału. Za działalność dydaktyczną, badawczą, inżynierską i społeczną otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym Srebrną (1987) i Złotą (1999) Odznakę Honorową PZITB, a w roku 1989 Srebrny Krzyż Zasługi. Kolega Andrzej był gorącym patriotą, utalentowanym i posiadającym ogromną wiedzę inżynierem, cenionym nauczycielem akademickim, a także człowiekiem pełnym humoru i gotowym w każdej chwili służyć pomocą innym. Był lubiany przez studentów za otwartość, życzliwość i wiedzę. Takim trwale wpisał się w historię budownictwa Podkarpacia, pamięć współpracowników, kolegów i wychowanków. Zmarł 30 stycznia 2017 r.

Leon Wołoszyn (1925 – 2016)

obraz
Kol. Leon Wołoszyn urodził się 11.04.1925 r. w Żuklinie pow. Przeworsk. Studia ukończył w 1951 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. Pracę zawodową rozpoczął w 1952 r. w Miastoprojekcie Rzeszów na stanowisku starszego projektanta konstrukcji i Kierownika Zespołu Konstrukcyjnego, Kierownika Zespołu Sprawdzającego oraz Kierownika Pracowni. Od 1990 pracował w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego oraz Inwestprojekt Rzeszów na stanowisku weryfikatora konstrukcji. Uprawnienia budowlane uzyskał w 1961 r., a geologiczne w 1967 r. Był rzeczoznawcą budowlanym PZITB oraz biegłym sądowym.
Do PZITB wstąpił w 1952 r. W latach 1960-1967 był Przewodniczącym Koła Zakładowego przy Miastoprojekt Rzeszów, a następnie od 1970-1990 Przewodniczącym Koła Zakładowego przy Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie. W kadencji 1975-1977 był Przewodniczącym Komisji Etyki Z.O., 1975-1984 Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego, 1966-1999 członkiem Z.O., a od 1984 członkiem Koła Seniorów, 1999-2005 Wiceprzewodniczącym Koła Seniorów.
Za działalność zawodową oraz społeczną na rzecz PZITB został uhonorowany: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony dla BiPMB, Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego i Krośnieńskiego oraz Srebrną i Złotą Odznaką PZITB. W roku 2001 został uhonorowany godnością Zasłużony Senior PZITB. Zmarł w dniu 6 kwietnia 2016 r. Cześć Jego pamięci.

Czesław Barszczak (1931 - 2015)

obraz
Kol. Czesław Barszczak urodził się 8 października 1931 r. W 1969 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej. Pracował od 1952 r. w przedsiębiorstwach projektowo-wykonawczych.
Był długoletnim, aktywnym członkiem PZITB (od 1975 r.), a po przejściu na emeryturę w 1990 roku działał w Kole Seniorów przy Zarządzie Oddziału PZITB w Rzeszowie. Za swoją działalność uhonorowany został m.in.: - Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZITB. Był człowiekiem koleżeńskim i uczynnym. Zmarł w dniu 4 października 2015 roku.
Cześć Jego pamięci!

Bolesław Filip (1939 – 2014)

obraz
Kolega Bolesław Filip urodził się 18 sierpnia 1939 r. w Rzeszowie. Po ukończeniu Technikum Budowlanego w 1957 r. podjął pracę w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „RESBUD”.
Pracując na znaczących budowach w rejonie Rzeszowa jak:
- Hala targowa w Rzeszowie,
- Telewizyjny Ośrodek Nadawczy w Rzeszowie,
- Kryta Pływalnia ROSiR w Rzeszowie,
- Rozbudowa zakładów WSK PZL w Rzeszowie,
- Cukrownia Ropczyce,
- Osiedle Mieszkaniowe Pstrowskiego w Rzeszowie,
- Rozbudowa Politechniki Rzeszowskiej,
- Filtry w Sędziszowie Młp.
podjął studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, które ukończył w 1976 roku uzyskując tytuł inżyniera budownictwa lądowego. W roku 1999 przeszedł na emeryturę. Do PZITB wstąpił w roku 1965, a od 1995 należał do Koła Seniorów. Został uhonorowany - Odznaką Zasłużony dla woj. Rzeszowskiego, Odznaką Zasłużony Pracownik RPBP, Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZITB.
Zmarł 14 czerwca 2014 r. w wieku 75 lat. Żegnamy Cię Kolego Bolesławie.

Józef Zamorski (1910 – 2014)

obraz
Inż. Józef Zamorski urodzony 12.02.1910 roku w Głogowcu pod Przeworskiem. W roku 1935 ukończył Państwową Szkołę Budownictwa w Jarosławiu. Po odbyciu służby wojskowej w 1937 roku rozpoczął pracę w biurze architekta powiatowego w Brześciu. Po zakończeniu II wojny światowej podjął pracę w Radymnie na stanowisku architekta miejskiego. W 1947 roku przeniósł się do Wrocławia , gdzie pracował w Wojewódzkim Zarządzie Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego w dziale technicznym, a następnie w Budowlanym Przedsiębiorstwie Powiatowym w Strzelnie na stanowisku dyrektora. W roku 1953 uzyskał dyplom inżyniera budownictwa na Politechnice Wrocławskiej i przeniósł się do Rzeszowa, gdzie podjął pracę w Wojewódzkim Zarządzie Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego na stanowisku kierownika działu. W 1961 rozpoczął pracę w Kuratorium Oświaty i Wychowania, a następnie w Okręgowej Dyrekcji Inwestycji w Rzeszowie na stanowiskach inspektora nadzoru budowlanego. W roku 1976 przeszedł na emeryturę. Do PZITB wstąpił w roku 1950. Został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi i stowarzyszeniowymi między innymi Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZITB oraz godnością Zasłużony Senior PZITB. Zmarł 8 marca 2014 r.

Roman Jadach (1926 – 2014)

obraz
Kolega Roman Jadach urodził się 17.02.1926 r. w Kolbuszowej Dolnej. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Wydziale Inżynierii Politechniki Szczecińskiej, które ukończył w 1951 r. Od 1949 r. pracował w Biurach Projektów w Szczecinie, a następnie we Wrocławiu. W roku 1957 podjął pracę w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, gdzie pracował głównie jako kierownik budowy znaczących obiektów na terenie Rzeszowa. W okresie 1963-71 pracował w Rzeszowskim Zjednoczeniu Budownictwa, następnie w BPBM „Miastoprojekt” Rzeszów, a w latach 1973-86 w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie. Od 1952 r. był członkiem PZITB, pełnił w tym Związku liczne funkcje społeczne zarówno w Kołach jak i w Zarządzie Oddziału w Rzeszowie. W okresie: 1964-66 - członek Zarządu Oddziału; 1966-70 - skarbnik Zarządu Oddziału; 1970-75 - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału; 1993-96 – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału. Od początku działalności Grupy Rzeczoznawców Budowlanych przy Oddziale PZITB w Rzeszowie (1968) kolega Roman był jednym z najaktywniejszych rzeczoznawców, praktycznie do końca swojej aktywności zawodowej. Poza licznymi odznaczeniami państwowymi i żołnierskimi został uhonorowany Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZITB. Zmarł 25 lutego 2014 r.

Kazimierz Chałupczak (1931 – 2013)

obraz
Kol. Kazimierz Chałupczak urodził się 14 września 1931 r. w Łukawie. Wykształcenie wyższe o specjalności konstrukcje budowlane. Pracę rozpoczął w Elektrowni Skawina. Potem pracował na Politechnice Krakowskiej, RPBM Rzeszów, w Zakładzie Inwestycji Miejskich w Rzeszowie, w Wydziale Eksportu Budownictwa, w Rzeszowskim Zjednoczeniu Budownictwa, w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako z-ca kierownika Wydziału Architektury.
Członkiem PZITB był od 1964 r., a do Koła Seniorów został przyjęty 21.02.2013 r. Otrzymał Srebrną (1999) i Złotą (2007) Odznakę Honorową PZITB. Zmarł w 2013 r.

Stanisław Majka (1928 – 2013)

obraz
Dr inż. arch. Stanisław Majka urodził się w 1928 r. we Francji, od trzeciego roku życia mieszkał w Polsce. Z zawodu i zamiłowania architekt. Od 1954 roku zajmował się projektowaniem. Równocześnie w latach 1960-70 Główny Architekt Miasta Rzeszowa, od 1971 r. nauczyciel akademicki na Politechnice Rzeszowskiej. Autor wielu opracowań projektowych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej zrealizowanych na obszarach Pomorza Zachodniego i Polski południowo-wschodniej, a także poza granicami kraju. Cechą charakterystyczną Jego oryginalnych opracowań był profesjonalizm i trafność przyjmowanych rozwiązań tj. czytelność układów funkcjonalnych, zgodność formy i funkcji oraz śmiałe, lecz krytyczne stosowanie nowych technologii i materiałów. Dzięki temu zaprojektowane obiekty charakteryzuje duża wartość plastyczna o cechach architektonicznej formy „budowli-rzeźby”. Ponadto Stanisław Majka był autorem i współautorem 32 wynalazków i patentów z dziedziny budownictwa, kilkudziesięciu artykułów i 8 wydawnictw książkowych tematycznie związanych z działalnością zawodową. Jego opracowania projektowe i patenty eksponowane były na międzynarodowych konferencjach i wystawach m.in. w Sofii, Katowicach, Poznaniu, Słupsku, Gdańsku, Warszawie i Rzeszowie. Pan dr Stanisław Majka od wielu lat współpracował z naszym Stowarzyszeniem. Ostatnie Jego opracowanie dotyczące m.in. konkursów „Budowa Roku Podkarpacia” niestety nie doczekało się publikacji. Zmarł w marcu 2013 r.

Jan Bogacz (1927 – 2013)

obraz
Kol. Jan Bogacz urodził się w roku 1927 w Zarębkach koło Kolbuszowej. Dyplom technika budowlanego otrzymał w 1951 r. po ukończeniu Liceum Budowlanego II stopnia we Wrocławiu. Pracę zawodową rozpoczął we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego (majster na budowie Jelczańskich Zakładów Samochodowych, kierownik obiektu na budowie Huty Miedzi w Legnicy, kierownik betoniarni i zbrojarni).W 1953 roku przeniósł się do Rzeszowa i podjął pracę w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, w którym pracował do przejścia na emeryturę w 1989 roku. W RPBP początkowo pracował na budowach w Nowej Dębie i w Mielcu. Następnie zorganizował laboratorium badania materiałów i wyrobów budowlanych, a w latach poprzedzających emeryturę pracował przy budowie chłodni składowych w Brnie i Pardubicach (Czechosłowacja) oraz Doniecku (ZSRR). Zacięcie do prac doświadczalnych spożytkował w badaniach metod przyspieszających dojrzewanie betonu, betonów o wysokiej wytrzymałości i betonów lekkich, posadzek na sprężystym podłożu (styropian), zakotwień prętów zbrojeniowych przy użyciu żywic poliestrowych oraz opracowaniach dotyczących technik prac wykończeniowych, technologii wytwarzania prefabrykatów, wzmacniania konstrukcji przy użyciu polimerobetonów, posadzek nie iskrzących i innych. W latach 50 – tych, przez okres trzech lat pracował na części etatu z ITB – Warszawa. Prowadzone badania konsultował z licznymi profesorami, jak np.: S. Kuś, J. Kuczyński, B. Bukowski. Wyniki prac przedstawiał na konferencjach naukowych (Krynica) i publikował w prasie fachowej (Inżynieria i Budownictwo, Przegląd Budowlany, Materiały Budowlane, Ochrona przed korozją). Był autorem patentów dotyczących styrobetonu, posadzek nie iskrzących i płytkiego kotwienia prętów zbrojeniowych przy pomocy polimerobetonu. W kadencji 1958-1962 był Przewodniczącym Oddziału PZITB. Za działalność na rzecz Stowarzyszenia został uhonorowany Srebrną (1969 r.) i Złotą Odznaką Honorową PZITB (1973 r.) oraz godnością „Zasłużony Senior PZITB” (2001 r.).

Wilhelm Hrycyszyn (1930 – 2012)

obraz
Kol. Wilhelm Hrycyszyn urodził się 12.04.1930 r. w Połapowiczach (Polesie). Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej ukończył w 1953 r. natomiast w 1956 r. uzyskał dyplom mgr inż. arch. Całe życie zawodowe poświęcił Podkarpaciu pracując w wykonawstwie (ZBM 1953- 1954), administracji architektoniczno-budowlanej (1956-1962), projektowaniu (1963-1991), a w latach 1991-1994 pracował jako wykładowca na Wydziale Budownictwa Politechniki Rzeszowskiej. Swoją działalność zawodową łączył z pracą społeczną. W roku 1988 wstąpił do PZITB działając w Klubie Techniki i Racjonalizacji w Zespole Rzeczoznawców oraz jako inicjator, autor programów i wykładowca licznych kursów organizowanych przez Zarząd Oddziału. W 2001 roku wznowiono wydawanie Informatora Rzeszowskiego Oddziału PZITB w którego współredagowanie od początku aktywnie włączył się kol. W. Hrycyszyn, uatrakcyjniając jego formę i treść swoimi wierszami i rysunkami. W roku 1991 Zarząd Koła podjął inicjatywę organizowania dorocznych konkursów prac dyplomowych absolwentów średnich szkół budowlanych. Od początku w organizację tego konkursu zaangażowany był kol. Wilhelm, przewodnicząc Komisji Konkursowej do jego XVI edycji, która była ostatnią w związku z reformą szkolnictwa zawodowego. Obrazy autorstwa kol. Wilhelma na stałe wpisały się w wizerunek siedziby Oddziału, zdobiąc salę konferencyjną.
„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach ludzi”

Leszek Bury (1923 - 2011)

obraz
Kolega Leszek Bury urodził się 2 stycznia 1923 roku w Jaworniku Polskim. Ukończył studia w roku 1950 na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Po ukończeniu studiów podjął pracę w ZBM, a w 1953 roku został kierownikiem placówki Instytutu Techniki Budowlanej w Rzeszowie. Był długoletnim członkiem PZITB O/Rzeszów (od 1958 r.), a od 1982 został członkiem Koła Seniorów. W roku 1982 mgr inż. Leszek Bury przeszedł na emeryturę. Jako emeryt pracował na stanowisku inspektora ds. budownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Tyczyn. Był człowiekiem niezwykle życzliwym, wesołym i przyjaznym.

Janina Żyradzka (1948 – 2011)

obraz
Pani Janina Żyradzka związała się zawodowo z Oddziałem PZITB w Rzeszowie w roku 1972, podejmując pracę w biurze, przejętego przez Oddział od Rzeszowskiego Zjednoczenia Budownictwa, Międzyzakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji Budownictwa. Po dwóch latach tj. w 1974 roku podjęła pracę w biurze Oddziału na stanowisku głównej księgowej. Dla wszystkich pracowników biura, którzy w ciągu 37 lat pracy Pani Janiny, mieli przyjemność z nią współpracować, była ona uosobieniem spokoju, koleżeńskości i kompetencji. Cieszyła się sympatią i pełnym zaufaniem zarówno współpracowników oraz członków PZITB. Zmarła w dniu 19 marca 2011 r. Z bólem żegnamy Cię Pani Jasiu!

Aleksander Kontek (1942 – 2010)

obraz
Kol. Aleksander Kontek urodził się 1 sierpnia 1942 r. w Kraczkowej pow. Łańcut. Po ukończeniu Technikum Samochodowego w Nowym Sączu w 1962 r. podjął studia na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. W roku 1967 uzyskał dyplom magistra inżyniera w specjalności „budownictwo wodne” i podjął pracę w Karpackim Przedsiębiorstwie Budowy Zapór Wodnych „Hydrobudowa 10”. Po ukończeniu wstępnego stażu pracy objął stanowisko kierownika obiektu na budowie stopnia wodnego w Rzeszowie oraz na budowie Stacji Uzdatniania Wody dla WSK Rzeszów. W latach 1971-1974 pracował w Przedsiębiorstwie „Budomasz” Rzeszów kierując robotami z zakresu sieci i instalacji sanitarnych a w latach 1974 – 1978 w Przedsiębiorstwie „Budomasz” Ostrzeszów jako zastępca kierownika kontraktu kierował budową obiektów kubaturowych, inżynierskich i technologicznych przemysłu hutniczego w Niemczech Wschodnich. Od roku 1978 do przejścia na emeryturę w roku 2009 pracował na kierowniczych stanowiskach w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych i Skanska S.A. Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Rzeszowie. W okresie pracy zawodowej uzyskał wszystkie niezbędne uprawnienia zawodowe oraz ukończył studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomościami oraz zaoczny kurs Prawa Inwestycyjnego. Do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa należał od 1979 r. Od roku 1998 pełnił funkcję Przewodniczącego Koła Zakładowego PZITB przy SKANSKA S.A., od 2002 był członkiem władz statutowych Oddziału, a od 2005 roku Wiceprzewodniczącym Oddziału. W kadencji 2008-2011 pełnił funkcję członka Głównej Komisji Odznaczeń przy Zarządzie Głównym PZITB. Od 2006 roku był aktywnym członkiem Komisji Konkursowej „Budowa Roku Podkarpacia” organizowanego przez Zarząd Oddziału PZITB w Rzeszowie. Zmarł 25 stycznia 2010 r.

Bronisław Bar (1925 – 2009)

obraz
Kol. Bronisław Bar urodził się w 1925 roku w Czarnej pow. Łańcut. W 1949 r. ukończył Techniczną Szkołę Średnią otrzymując świadectwo dojrzałości z tytułem technika mechanika. Początkowo (po wojnie) pracował w kolejnictwie a następnie, do przejścia na emeryturę, przez 33 lata w RPBM - Rzeszów. Do PZITB wstąpił w 1953 roku. Przez 25 lat przewodniczył Kołu Zakładowemu PZITB przy RPBM. Przez: dwie kadencje - był wiceprzewodniczącym Z.O., trzy kadencje - skarbnikiem Z.O. oraz kilka kadencji przewodniczył Komisji Wycieczkowej, organizując wiele wycieczek krajowych i zagranicznych. Bardzo intensywnie działał w przygotowaniu budowy Domu Technika w Rzeszowie, rozprowadzając „cegiełki” i zbierając fundusze na ten cel. Za działalność zawodową i społeczną został uhonorowany: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Związków Zawodowych Budownictwa i Zasłużony dla RPBM, Srebrną (1965 r.) i Złotą Odznaką Honorową PZITB (1972 r.), Srebrnym i Złotym Medalem Pożarnictwa, Medalem 30 i 40-lecia PL, Złotą Odznaka Zasłużonych dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego. W roku 2001 został uhonorowany godnością Zasłużony Senior PZITB. Zmarł 25 kwietnia 2009 r.

Adam Tarnawski (1937 - 2007)

obraz
Mgr inż. Adam Tarnawski urodził się w 1937 roku w Zarudziu, woj. tarnopolskie. Po śmierci ojca – nauczyciela i porucznika W.P. – straconego w Starobielsku – przebywał w Kazachstanie od roku 1940. Do Polski powrócił w 1946 roku. Po ukończeniu studiów na Wydziale Budownictwa Politechniki Krakowskiej osiedlił się w Rzeszowie, w 1961 roku. Pracował kolejno w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym (majster, kierownik obiektu, kierownik robót) i BPBO „Miastoprojekt – Rzeszów” (st. asystent, projektant, st. projektant). W 1991 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Posiadał uprawnienia budowlane: do wykonawstwa (od 1965 r.), do projektowania (od 1967 r.) i rzeczoznawcy budowlanego (od 1974 r. – PZITB, a od 1999 r. – z listy wojewody). Od 1989 r. był członkiem Związku Sybiraków. Do PZITB należał od roku 1962. Przez wiele lat był przewodniczącym koła PZITB w „Miastoprojekcie – Rzeszów”. W kadencji 1993 - 1996 był wiceprzewodniczącym, a w kadencjach 1996 - 1999 i 1999 - 2002 przewodniczącym Zarządu Oddziału PZITB w Rzeszowie. Brał udział w pracach Komisji ds. Weryfikacji na Rzeczoznawców przy Z.O. w Rzeszowie i Głównej Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców PZITB. Był autorem wielu ekspertyz opracowanych w Grupie Rzeczoznawców Nr 15 w Rzeszowie, a później Grupie Rzeczoznawców CUTOB – PZITB w Rzeszowie. Od 2002 roku pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Z.O. równocześnie pracując aktywnie w Ośrodku Rzeczoznawców przy Z.O. W kadencji 2005-2008 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Techniczno-Konsultacyjnej przy Oddziale PZITB. Był jednym z organizatorów PIIB na Podkarpaciu, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Był solidnym, odpowiedzialnym, pracowitym projektantem, koleżeńskim i uczynnym człowiekiem. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 4 kwietnia 2007 roku.

Kazimierz Pisarek (1919 - 2004)

obraz
Mgr inż. Kazimierz Pisarek urodził się 13 marca 1919 roku w Rzeszowie. Egzamin maturalny zdał w gimnazjum humanistycznym w 1938 roku. Od października 1938 roku do września 1939 roku odbył dywizyjny kurs podchorążych w 39 pp w Jarosławiu. We wrześniu 1939 roku brał udział w Wojnie Obronnej. w 1940 roku wstąpił do ZWZ i działał w podziemiu do września 1940 roku kiedy to został aresztowany przez Gestapo i osadzony w więzieniu rzeszowskim. W styczniu 1941 roku został przeniesiony do więzienia w Tarnowie, a w lutym 1941 roku wysłany do Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu, a stamtąd - w marcu 1943 roku - do Obozu Koncentracyjnego w Neungamme koło Hamburga. W maju 1945 roku uciekł z transportu. Do kraju i Rzeszowa powraca w kwietniu 1946 r. W latach 1946-1951 studiował na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym Politechniki Śląskiej w Gliwicach uzyskując dyplom magistra inżyniera. Działalność zawodową rozpoczął w Rzeszowie, pracując: w latach 1951-1961 w Miastoprojekcie - Rzeszów „projektant konstrukcji”, w latach 1961- 1971 w Inwestprojekcie - Rzeszów (st. projektant konstrukcji i gł. specjalista ds. konstrukcji i geologii) oraz na 1/2 etatu w Miastoprojekcie - Rzeszów (w zespole sprawdzającym). W lipcu 1979 roku przeszedł na emeryturę. Uprawnienia budowlane do wykonawstwa i projektowania posiadał od 1969, a uprawnienia geologiczne od 1966 roku. Rzeczoznawcą budowlanym był od 1963, a rzeczoznawcą PZITB od 1967 r.
Do PZITB należał od 1952 roku. W latach 1966-1968, 1970-1975 był członkiem Z.O., a w latach 1975- 1978 zastępcą członka Z.O. Ponadto przez pięć kolejnych kadencji od 1970 roku do 1984 roku przewodniczył Komisji Samopomocy Koleżeńskiej. Przez parę lat był członkiem Komisji ds. Kwalifikacji Zawodowej. Od roku 1979 był członkiem Koła Seniorów. W kadencji 1990-1993 i 1993-1996 sekretarz Koła Seniorów. Delegat na KZD w 1963 r. Za pracę zawodową i społeczną odznaczony: Medalem Zwycięstwa i Wolności (1970); Odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego (1971); Medalem 30-lecia PRL (1974); Złotym Krzyżem Zasługi Obronnej (1974); Medalem 40-lecia PRL (1984); Krzyżem Oświęcimskim (1985); Srebrną (1966) i Złotą (1974) Odznaką Honorową PZITB; Srebrną Odznaką Honorową NOT; a w 1989 uhonorowany Godnością „Zasłużony Senior PZITB”. Zmarł 24 stycznia 2004 roku.

Zbigniew Gwiżdż (1922 - 2003)

obraz
Mgr inż. Zbigniew Gwiżdż urodził się 01.09.1922 r. w Rzeszowie. W 1949 r. ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach uzyskując dyplom magistra inżyniera budownictwa. Pracę zawodową rozpoczął w 1950 r. w siłach zbrojnych PRL na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego, a następnie w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Rzeszowie w Zespole Sprawdzającym. Do PZITB wstąpił w 1963 r. W latach 1975-1981 przewodniczący Koła Zakładowego przy Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego oraz przez jedną kadencję przy Biurze Budownictwa Wiejskiego. Do Koła Seniorów wstąpił w roku 1987. W kadencji 1978-1984 członek Sądu Koleżeńskiego, 1987-1990 oraz 1987-1990 i 1996-1999 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Seniorów. Za działalność zawodową oraz społeczną na rzecz PZITB został uhonorowany: Brązowym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” (1956); Odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego (1978); Srebrnym Krzyżem Zasługi (1988); Srebrną i Złotą (1985) Odznaką Honorową PZITB; Srebrną Odznaką NOT; a w roku 2002 otrzymał Godność „Zasłużony Senior PZITB”. Zmarł 16 listopada 2003 r.

Franciszek Jachowicz (1916 - 2002)

obraz
Inż. Franciszek Jachowicz urodził się w 1916 roku w Strażowie koło Rzeszowa. W 1934 r. ukończył Technikum Budowlane w Jarosławiu. Brał udział w kampanii wrześniowej i działaniach ruchu oporu. Po okupacji podjął pracę w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Szczecinie i studia zaoczne w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Poznaniu. Przez 3 lata był wykładowcą Państwowego Ośrodka Szkolenia Ministerstwa Budownictwa w Szkole Techników Budowlanych w Szczecinie. W roku 1951 został oddelegowany do pracy w Stalowej Woli (kierownik zarządu budowy huty). Następnie, do roku 1958 był Dyrektorem Zjednoczenia Budownictwa Terenowego. W latach 1959 – 1963 pracował w Biurze Projektów WZGS w Rzeszowie (kierownik pracowni), a później do końca 1964 r. w ZBiD Pracowni Projektowej RZB. Od roku 1965 do przejścia na emeryturę (1982 r.) pracował równocześnie w Banku Inwestycyjnym NBP i Biurze Projektów „Wodrol” w Rzeszowie. W roku 1963 uzyskał uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego PZITB. Do PZITB wstąpił w okresie pobytu w Szczecinie - 1950 r. Sekretarz Z.O. w kadencji 1960-1961. W latach 1961-1964 był Przewodniczącym Zarządu Oddziału. Do Koła Seniorów został przyjęty w 1982 roku. W Kole Seniorów był członkiem Komisji Rewizyjnej (1990-1993). Delegat na KZD w latach: 1963, 1964. Za działalność zawodową i społeczną został uhonorowany: Złotym Krzyżem Zasługi (1957); Medalem 40-lecia PL (1985); Srebrną Odznaką NOT; Odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego (1979); Srebrną(1963) i Złotą (1985) Odznaką Honorową PZITB. W roku 1989 został uhonorowany Godnością „Zasłużony Senior PZITB”. Zmarł w maju 2002 roku.

Wilhelm Kaliczak (1918 - 2002)

obraz
Kol. Wilhelm Kaliczak ur. 01.06.1918 r. w Jarosławiu. Technikum Budowlane ukończył w Jarosławiu. Pracę zawodową rozpoczął po wojnie w PZU w Brzesku. W latach 50-tych przeprowadził się do Rzeszowa gdzie pracował w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych na stanowisku starszego inspektora. Następnie był zatrudniony w Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym w Rzeszowie, przekształconego później w Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w którym pracował w działach wykonawstwa i przygotowania produkcji aż do przejścia na emeryturę. Posiadał uprawnienia budowlane na prowadzenie robót i projektowanie. Członek PZITB od roku 1961, a Koła Seniorów od 1983. Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału 1981- 1984; skarbnik Koła Seniorów 1987-1990. Otrzymał Złotą Honorowa Odznakę PZITB (1985); Medal 10-lecia PRL (1959); Złotą Odznakę Zasłużony dla BiPMB (1979). Zmarł 25 kwietnia 2002 roku.

Adam Piller (1920 - 2002)

obraz
Kol. Adam Piller ur. 18.04.1920 w Jaśle. Z wykształcenia magister ekonomii i technik architekt. Pracę zawodową rozpoczął w 1945 roku jako pracownik Urzędu Ziemskiego w Rzeszowie na stanowisku inspektor, a następnie w Okręgowym Zarządzie Dochodów w Rzeszowie na stanowisku starszego inspektora. Na emeryturę przeszedł w 1980 r. Członek PZITB od 24.09.1962 r., a Koła Seniorów od 1984 r. W kadencji 1990-1993 skarbnik Koła Seniorów, a w 1993 –1996 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Seniorów. Za prace społeczne na rzecz Stowarzyszenia został uhonorowany Srebrną (1967) i Złotą Odznaką Honorową PZITB.
Zmarł 22 stycznia 2002 roku.

Zenon Michalski (1920 - 2001)

obraz
Kol. Zenon Michalski urodził się 29 września 1920 roku w Zalesiu, w woj. ciechanowskim. W latach 1946 – 1951 odbył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, a w latach 1974 – 1975 studia podyplomowe z geotechniki na Politechnice Krakowskiej. Uprawnienia budowlane do wykonawstwa i projektowania uzyskał w 1957 roku, a tytuł rzeczoznawcy bud. PZITB w 1964 r. Przebieg pracy zawodowej kol. Z. Michalskiego przedstawia się następująco: 1949 – 1952 Wrocławskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego (st. asystent), 1952-1955 Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Gdańsk (kierownik budowy), 1955-1956 „Miastoprojekt – Gdańsk” pracownia w Elblągu (st. projektant), 1956-1958 „Miastoprojekt – Rzeszów” (st. projektant), 1958- 1968 „Inwestprojekt – Rzeszów” (st. projektant), 1968-1974 Biuro Studiów i Projektów Handlu Wewnętrznego (st. projektant), 1974 do przejścia na emeryturę w 1980 r. „Inwestprojekt – Rzeszów” (st. projektant). Ponadto w latach 1959 – 1979 pracował na części etatu w Biurze Projektów i Inwestycji WZGS w Rzeszowie (st. projektant, weryfikator). Członek PZITB od 1959 r. W latach 1962-1982 przewodniczący Koła Zakładowego przy „Inwestprojekcie” Rzeszów; 1962 – przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej. W kadencji 1975-1978 wiceprzewodniczący Z.O., a od 25.03.1976 r. pełnił obowiązki przewodniczącego Z.O.; 1978-1984 r. przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Z.O. i przewodniczący Rady Technicznej Zespołu Rzeczoznawców PZITB, od 1981-1987 członek Zarządu Koła Seniorów, 1987-1990 sekretarz Koła Seniorów. Delegat na KZD w 1964 r. Za działalność zawodową i społeczną uhonorowany został: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1982); Złotym Krzyżem Zasługi (1975); Medalem 30-lecia PL (1974); Medalem 40-lecia PL (1985); Srebrną (1965) i Złotą (1973) Odznaką Honorową PZITB; Srebrną Odznaką NOT (1987); Złotą Odznaką Zasłużony dla Budownictwa i PMB (1981); Odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego (1978); Srebrną (1968) i Złotą (1972) Odznaką CZSBM oraz Godnością „Zasłużony Senior PZITB” (1987). Zmarł 11 października 2001 r.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Rzeszowie, ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów, tel./fax: (+48) 17 852 13 89