Z żałobnej karty
Aktualizacja: 19.01.2018 r.

Wacław Schwarz (1929-2018)

obraz
Kolega inż. Wacław Schwarz urodził się w Jarosławiu 13.03.1929 r. Ukończył Politechnikę Krakowską Wydział Architektury w roku 1956. Przebieg pracy zawodowej kol. Wacława: 1944- 1945 PKP Jarosław (kreślarz), 1949-1950 Szkoła Zawodowa Jarosław (pomoc techniczna), 1956-1960 PWRN Rzeszów (kierownik Wydziału Budownictwa), 1960-1964 Miastoprojekt Rzeszów (dyrektor), 1964-1965 Zjednoczenie Budownictwa Rzeszów (naczelnik wydziału), 1965-1971 Wojewódzki Zarząd Inwestycji Miejskich (naczelny inżynier), 1971-1982 Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego (dyrektor), 1985-1987 PZ „Unicraft-West” (dyrektor techniczny). W maju 1987 roku przeszedł na emeryturę.
Do PZITB należał od 5 lutego 1968 r. W kadencji 1990-1991 był członkiem Z.O., a w 1981 r. delegatem Oddziału na KZD. Za prace zawodowe i społeczne w tym na rzecz PZITB został uhonorowany: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1959); Medalem 30-lecia (1974); Odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego (1974); Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1976); Odznaką Zasłużony dla Leśnictwa Przemysłu Drzewnego (1976); Nagrodą II stopnia MBiPMB w dziedzinie projektowania (1978); Odznaką Zasłużony dla Przemysłu Rolnictwa (1980); Srebrną (1980) i Złotą (2000) Odznaką Honorową PZITB; Odznaką PRIM (1981); Złotą Odznaką Z.E.R.I. (1982); Medalem 40-lecia (1984); ); a w roku 2015 otrzymał Godność „Zasłużony Senior PZITB”.
Zmarł 5 lutego 2018 r. Żegnamy Cię Kolego Wacławie.

Jan Kuna (1931 – 2017)

obraz
Inż. Jan Kuna urodził się 23 grudnia 1931 r. w Kamionce. Pracę zawodową rozpoczął 12.10.1954 r. w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni w Kolbuszowej gdzie pracował do 31.08.1957 r. Następnie od 1.08.1957 r. do 30.07.1975 r. w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej; 1.07.1975 do 30.05.1978 r. – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kolbuszowej; 1.08.1978 r. do 30.05.1997 r, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej jako kierownik Grupy Budowlanej. Do PZITB wstąpił w 1986 r., a do Koła Seniorów 13 lutego 2004. Przez pięć kadencji od 1993 do 2012 roku był członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału, a w Kole Seniorów sekretarzem (2012-2017).
Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Srebrną (1999) i Złotą (2007) Odznaką PZITB, a w 2015 r. Godnością „Zasłużony Senior PZITB”. Zmarł 13 listopada 2017 r.

Piotr Zoła (1935 – 2017)

obraz
Kolega Piotr Zoła urodził się 25 listopada 1935 roku w Jaśle. W roku 1960 ukończył Politechnikę Krakowską uzyskując tytuł magistra inżyniera. Pracę zawodową rozpoczął w 1953 roku w Elektromontażu nr 1 w Jaśle jako monter, następnie pracował: 1960-1962 RPBM KOR Jasło (majster budowy), 1962 RPBM KOR Krosno (kierownik obiektu), 1963-1968 Jasielskie Przedsiębiorstwo Budowlane (zastępca kierownika grupy robót), 1969-1972 Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie (zastępca naczelnego inżyniera), 1972–1973 RPRI Rzeszów (zastępca kierownika budowy na budowie betoniarni „DIANA” w Beversen Republika Federalna Niemiec), 1973-1982 Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane (zastępca kierownika budowy, główny specjalista, zastępca dyrektora, główny technolog), 1982-1984 Wojewódzki Zarząd Budownictwa w Krośnie (starszy inspektor wojewódzki), 1984-1988 Urząd Wojewódzki w Krośnie (zastępca dyrektora wydziału). W związku z pogarszającym się stanem zdrowia w 1988 roku przeszedł na rentę inwalidzką, a po osiągnięciu wieku emerytalnego w 2000 r. na emeryturę. Do PZITB należał od 1962 r., a status seniora uzyskał w 1985 r. Uprawnienia budowlane otrzymał w grudniu 1963 roku. W całym okresie pracy zawodowej aktywnie uczestniczył w działalności społecznej, głównie w PZITB pełniąc funkcję Przewodniczącego Koła przy Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. Po przejściu na rentę założył Koło Miejskie PZITB w Krośnie i był Przewodniczącym tego Koła do 2005 roku. W kadencji 1975-1981 był członkiem Zarządu Oddziału, 1981-1990 wiceprzewodniczącym Z.O., 1981-1984 przewodniczącym Komisji Koordynacyjnej dla woj. krośnieńskiego, 1993-2005 wiceprzewodniczącym Z.O. Uhonorowany został licznymi odznaczeniami: Srebrną (1974) i Złotą (1981) Odznaką Honorową PZITB; Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977); Złotym Krzyżem Zasługi (1983); Medalem 40-lecia PRL (1984); Srebrną (1976) i Złotą (1984) Odznaką Zasłużony dla Bud. i PMB; Odznaką Honorową za Zasługi dla woj. Krośnieńskiego (1980); Odznaką Honorową I stopnia za Zasługi dla woj. Krośnieńskiego (1986); Srebrną (1990) i Złotą Odznaką NOT (2000); Honorową Złotą Odznaką z Diamentem PZITB (2009) oraz Godnością „Zasłużony Senior PZITB” (grudzień 2016). Zmarł 21 lipca 2017 r. Cześć Jego pamięci.

Andrzej Pietrzyk (1936‐2017)

obraz
Kol. Andrzej Pietrzyk urodził się 30 marca 1936 r. w Piotrkowie Trybunalskim, a po ukończeniu liceum w latach 1953‐1959 studiował na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej w Gliwicach gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. Jeszcze w czasie studiów podjął pracę w „Energoprojekcie Gliwice”, a później w Biurze Projektów Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu i w Biurze Projektów w Bielsku‐Białej, wykonując projekty obiektów budownictwa przemysłowego oraz pełniąc nadzory inwestorskie. W 1971 r. podjął studia doktoranckie na Politechnice Krakowskiej. Zamierzoną pracę wykonał w całości, niestety nie nadał jej ostatecznej formy edytorskiej i nie złożył do publicznej obrony. W 1974 r. przeprowadził się do Rzeszowa, gdzie podjął pracę na stanowisku starszego wykładowcy w ówczesnym Zakładzie Konstrukcji Budowlanych Politechniki Rzeszowskiej. Pracował tam aż do emerytury i także później, czynnie uczestnicząc w działalności naukowej. Członkiem PZITB został w 1970 r. Przez wiele lat był aktywnym członkiem Grupy Rzeczoznawców Budowlanych przy Oddziale PZITB w Rzeszowie, a w latach 1990–1993 i 1996–2002 był członkiem Sądu Koleżeńskiego Oddziału. Za działalność dydaktyczną, badawczą, inżynierską i społeczną otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym Srebrną (1987) i Złotą (1999) Odznakę Honorową PZITB, a w roku 1989 Srebrny Krzyż Zasługi. Kolega Andrzej był gorącym patriotą, utalentowanym i posiadającym ogromną wiedzę inżynierem, cenionym nauczycielem akademickim, a także człowiekiem pełnym humoru i gotowym w każdej chwili służyć pomocą innym. Był lubiany przez studentów za otwartość, życzliwość i wiedzę. Takim trwale wpisał się w historię budownictwa Podkarpacia, pamięć współpracowników, kolegów i wychowanków. Zmarł 30 stycznia 2017 r.

Leon Wołoszyn (1925 – 2016)

obraz
Kol. Leon Wołoszyn urodził się 11.04.1925 r. w Żuklinie pow. Przeworsk. Studia ukończył w 1951 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. Pracę zawodową rozpoczął w 1952 r. w Miastoprojekcie Rzeszów na stanowisku starszego projektanta konstrukcji i Kierownika Zespołu Konstrukcyjnego, Kierownika Zespołu Sprawdzającego oraz Kierownika Pracowni. Od 1990 pracował w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego oraz Inwestprojekt Rzeszów na stanowisku weryfikatora konstrukcji. Uprawnienia budowlane uzyskał w 1961 r., a geologiczne w 1967 r. Był rzeczoznawcą budowlanym PZITB oraz biegłym sądowym.
Do PZITB wstąpił w 1952 r. W latach 1960-1967 był Przewodniczącym Koła Zakładowego przy Miastoprojekt Rzeszów, a następnie od 1970-1990 Przewodniczącym Koła Zakładowego przy Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie. W kadencji 1975-1977 był Przewodniczącym Komisji Etyki Z.O., 1975-1984 Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego, 1966-1999 członkiem Z.O., a od 1984 członkiem Koła Seniorów, 1999-2005 Wiceprzewodniczącym Koła Seniorów.
Za działalność zawodową oraz społeczną na rzecz PZITB został uhonorowany: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony dla BiPMB, Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego i Krośnieńskiego oraz Srebrną i Złotą Odznaką PZITB. W roku 2001 został uhonorowany godnością Zasłużony Senior PZITB. Zmarł w dniu 6 kwietnia 2016 r. Cześć Jego pamięci.

Czesław Barszczak (1931 - 2015)

obraz
Kol. Czesław Barszczak urodził się 8 października 1931 r. W 1969 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej. Pracował od 1952 r. w przedsiębiorstwach projektowo-wykonawczych.
Był długoletnim, aktywnym członkiem PZITB (od 1975 r.), a po przejściu na emeryturę w 1990 roku działał w Kole Seniorów przy Zarządzie Oddziału PZITB w Rzeszowie. Za swoją działalność uhonorowany został m.in.: - Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZITB. Był człowiekiem koleżeńskim i uczynnym. Zmarł w dniu 4 października 2015 roku.
Cześć Jego pamięci!

Bolesław Filip (1939 – 2014)

obraz
Kolega Bolesław Filip urodził się 18 sierpnia 1939 r. w Rzeszowie. Po ukończeniu Technikum Budowlanego w 1957 r. podjął pracę w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „RESBUD”.
Pracując na znaczących budowach w rejonie Rzeszowa jak:
- Hala targowa w Rzeszowie,
- Telewizyjny Ośrodek Nadawczy w Rzeszowie,
- Kryta Pływalnia ROSiR w Rzeszowie,
- Rozbudowa zakładów WSK PZL w Rzeszowie,
- Cukrownia Ropczyce,
- Osiedle Mieszkaniowe Pstrowskiego w Rzeszowie,
- Rozbudowa Politechniki Rzeszowskiej,
- Filtry w Sędziszowie Młp.
podjął studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, które ukończył w 1976 roku uzyskując tytuł inżyniera budownictwa lądowego. W roku 1999 przeszedł na emeryturę. Do PZITB wstąpił w roku 1965, a od 1995 należał do Koła Seniorów. Został uhonorowany - Odznaką Zasłużony dla woj. Rzeszowskiego, Odznaką Zasłużony Pracownik RPBP, Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZITB.
Zmarł 14 czerwca 2014 r. w wieku 75 lat. Żegnamy Cię Kolego Bolesławie.

Józef Zamorski (1910 – 2014)

obraz
Inż. Józef Zamorski urodzony 12.02.1910 roku w Głogowcu pod Przeworskiem. W roku 1935 ukończył Państwową Szkołę Budownictwa w Jarosławiu. Po odbyciu służby wojskowej w 1937 roku rozpoczął pracę w biurze architekta powiatowego w Brześciu. Po zakończeniu II wojny światowej podjął pracę w Radymnie na stanowisku architekta miejskiego. W 1947 roku przeniósł się do Wrocławia , gdzie pracował w Wojewódzkim Zarządzie Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego w dziale technicznym, a następnie w Budowlanym Przedsiębiorstwie Powiatowym w Strzelnie na stanowisku dyrektora. W roku 1953 uzyskał dyplom inżyniera budownictwa na Politechnice Wrocławskiej i przeniósł się do Rzeszowa, gdzie podjął pracę w Wojewódzkim Zarządzie Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego na stanowisku kierownika działu. W 1961 rozpoczął pracę w Kuratorium Oświaty i Wychowania, a następnie w Okręgowej Dyrekcji Inwestycji w Rzeszowie na stanowiskach inspektora nadzoru budowlanego. W roku 1976 przeszedł na emeryturę. Do PZITB wstąpił w roku 1950. Został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi i stowarzyszeniowymi między innymi Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZITB oraz godnością Zasłużony Senior PZITB. Zmarł 8 marca 2014 r.

Roman Jadach (1926 – 2014)

obraz
Kolega Roman Jadach urodził się 17.02.1926 r. w Kolbuszowej Dolnej. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Wydziale Inżynierii Politechniki Szczecińskiej, które ukończył w 1951 r. Od 1949 r. pracował w Biurach Projektów w Szczecinie, a następnie we Wrocławiu. W roku 1957 podjął pracę w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, gdzie pracował głównie jako kierownik budowy znaczących obiektów na terenie Rzeszowa. W okresie 1963-71 pracował w Rzeszowskim Zjednoczeniu Budownictwa, następnie w BPBM „Miastoprojekt” Rzeszów, a w latach 1973-86 w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie. Od 1952 r. był członkiem PZITB, pełnił w tym Związku liczne funkcje społeczne zarówno w Kołach jak i w Zarządzie Oddziału w Rzeszowie. W okresie: 1964-66 - członek Zarządu Oddziału; 1966-70 - skarbnik Zarządu Oddziału; 1970-75 - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału; 1993-96 – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału. Od początku działalności Grupy Rzeczoznawców Budowlanych przy Oddziale PZITB w Rzeszowie (1968) kolega Roman był jednym z najaktywniejszych rzeczoznawców, praktycznie do końca swojej aktywności zawodowej. Poza licznymi odznaczeniami państwowymi i żołnierskimi został uhonorowany Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZITB. Zmarł 25 lutego 2014 r.

Stanisław Majka (1928 – 2013)

obraz
Dr inż. arch. Stanisław Majka urodził się w 1928 r. we Francji, od trzeciego roku życia mieszkał w Polsce. Z zawodu i zamiłowania architekt. Od 1954 roku zajmował się projektowaniem. Równocześnie w latach 1960-70 Główny Architekt Miasta Rzeszowa, od 1971 r. nauczyciel akademicki na Politechnice Rzeszowskiej. Autor wielu opracowań projektowych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej zrealizowanych na obszarach Pomorza Zachodniego i Polski południowo-wschodniej, a także poza granicami kraju. Cechą charakterystyczną Jego oryginalnych opracowań był profesjonalizm i trafność przyjmowanych rozwiązań tj. czytelność układów funkcjonalnych, zgodność formy i funkcji oraz śmiałe, lecz krytyczne stosowanie nowych technologii i materiałów. Dzięki temu zaprojektowane obiekty charakteryzuje duża wartość plastyczna o cechach architektonicznej formy „budowli-rzeźby”. Ponadto Stanisław Majka był autorem i współautorem 32 wynalazków i patentów z dziedziny budownictwa, kilkudziesięciu artykułów i 8 wydawnictw książkowych tematycznie związanych z działalnością zawodową. Jego opracowania projektowe i patenty eksponowane były na międzynarodowych konferencjach i wystawach m.in. w Sofii, Katowicach, Poznaniu, Słupsku, Gdańsku, Warszawie i Rzeszowie. Pan dr Stanisław Majka od wielu lat współpracował z naszym Stowarzyszeniem. Ostatnie Jego opracowanie dotyczące m.in. konkursów „Budowa Roku Podkarpacia” niestety nie doczekało się publikacji. Zmarł w marcu 2013 r.

Jan Bogacz (1927 – 2013)

obraz
Kol. Jan Bogacz urodził się w roku 1927 w Zarębkach koło Kolbuszowej. Dyplom technika budowlanego otrzymał w 1951 r. po ukończeniu Liceum Budowlanego II stopnia we Wrocławiu. Pracę zawodową rozpoczął we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego (majster na budowie Jelczańskich Zakładów Samochodowych, kierownik obiektu na budowie Huty Miedzi w Legnicy, kierownik betoniarni i zbrojarni).W 1953 roku przeniósł się do Rzeszowa i podjął pracę w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, w którym pracował do przejścia na emeryturę w 1989 roku. W RPBP początkowo pracował na budowach w Nowej Dębie i w Mielcu. Następnie zorganizował laboratorium badania materiałów i wyrobów budowlanych, a w latach poprzedzających emeryturę pracował przy budowie chłodni składowych w Brnie i Pardubicach (Czechosłowacja) oraz Doniecku (ZSRR). Zacięcie do prac doświadczalnych spożytkował w badaniach metod przyspieszających dojrzewanie betonu, betonów o wysokiej wytrzymałości i betonów lekkich, posadzek na sprężystym podłożu (styropian), zakotwień prętów zbrojeniowych przy użyciu żywic poliestrowych oraz opracowaniach dotyczących technik prac wykończeniowych, technologii wytwarzania prefabrykatów, wzmacniania konstrukcji przy użyciu polimerobetonów, posadzek nie iskrzących i innych. W latach 50 – tych, przez okres trzech lat pracował na części etatu z ITB – Warszawa. Prowadzone badania konsultował z licznymi profesorami, jak np.: S. Kuś, J. Kuczyński, B. Bukowski. Wyniki prac przedstawiał na konferencjach naukowych (Krynica) i publikował w prasie fachowej (Inżynieria i Budownictwo, Przegląd Budowlany, Materiały Budowlane, Ochrona przed korozją). Był autorem patentów dotyczących styrobetonu, posadzek nie iskrzących i płytkiego kotwienia prętów zbrojeniowych przy pomocy polimerobetonu. W kadencji 1958-1962 był Przewodniczącym Oddziału PZITB. Za działalność na rzecz Stowarzyszenia został uhonorowany Srebrną (1969 r.) i Złotą Odznaką Honorową PZITB (1973 r.) oraz godnością „Zasłużony Senior PZITB” (2001 r.).

Wilhelm Hrycyszyn (1930 – 2012)

obraz
Kol. Wilhelm Hrycyszyn urodził się 12.04.1930 r. w Połapowiczach (Polesie). Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej ukończył w 1953 r. natomiast w 1956 r. uzyskał dyplom mgr inż. arch. Całe życie zawodowe poświęcił Podkarpaciu pracując w wykonawstwie (ZBM 1953- 1954), administracji architektoniczno-budowlanej (1956-1962), projektowaniu (1963-1991), a w latach 1991-1994 pracował jako wykładowca na Wydziale Budownictwa Politechniki Rzeszowskiej. Swoją działalność zawodową łączył z pracą społeczną. W roku 1988 wstąpił do PZITB działając w Klubie Techniki i Racjonalizacji w Zespole Rzeczoznawców oraz jako inicjator, autor programów i wykładowca licznych kursów organizowanych przez Zarząd Oddziału. W 2001 roku wznowiono wydawanie Informatora Rzeszowskiego Oddziału PZITB w którego współredagowanie od początku aktywnie włączył się kol. W. Hrycyszyn, uatrakcyjniając jego formę i treść swoimi wierszami i rysunkami. W roku 1991 Zarząd Koła podjął inicjatywę organizowania dorocznych konkursów prac dyplomowych absolwentów średnich szkół budowlanych. Od początku w organizację tego konkursu zaangażowany był kol. Wilhelm, przewodnicząc Komisji Konkursowej do jego XVI edycji, która była ostatnią w związku z reformą szkolnictwa zawodowego. Obrazy autorstwa kol. Wilhelma na stałe wpisały się w wizerunek siedziby Oddziału, zdobiąc salę konferencyjną.
„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach ludzi”

Leszek Bury (1923 - 2011)

obraz
Kolega Leszek Bury urodził się 2 stycznia 1923 roku w Jaworniku Polskim. Ukończył studia w roku 1950 na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Po ukończeniu studiów podjął pracę w ZBM, a w 1953 roku został kierownikiem placówki Instytutu Techniki Budowlanej w Rzeszowie. Był długoletnim członkiem PZITB O/Rzeszów (od 1958 r.), a od 1982 został członkiem Koła Seniorów. W roku 1982 mgr inż. Leszek Bury przeszedł na emeryturę. Jako emeryt pracował na stanowisku inspektora ds. budownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Tyczyn. Był człowiekiem niezwykle życzliwym, wesołym i przyjaznym.

Janina Żyradzka (1948 – 2011)

obraz
Pani Janina Żyradzka związała się zawodowo z Oddziałem PZITB w Rzeszowie w roku 1972, podejmując pracę w biurze, przejętego przez Oddział od Rzeszowskiego Zjednoczenia Budownictwa, Międzyzakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji Budownictwa. Po dwóch latach tj. w 1974 roku podjęła pracę w biurze Oddziału na stanowisku głównej księgowej. Dla wszystkich pracowników biura, którzy w ciągu 37 lat pracy Pani Janiny, mieli przyjemność z nią współpracować, była ona uosobieniem spokoju, koleżeńskości i kompetencji. Cieszyła się sympatią i pełnym zaufaniem zarówno współpracowników oraz członków PZITB. Zmarła w dniu 19 marca 2011 r. Z bólem żegnamy Cię Pani Jasiu!

Aleksander Kontek (1942 – 2010)

obraz
Kol. Aleksander Kontek urodził się 1 sierpnia 1942 r. w Kraczkowej pow. Łańcut. Po ukończeniu Technikum Samochodowego w Nowym Sączu w 1962 r. podjął studia na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. W roku 1967 uzyskał dyplom magistra inżyniera w specjalności „budownictwo wodne” i podjął pracę w Karpackim Przedsiębiorstwie Budowy Zapór Wodnych „Hydrobudowa 10”. Po ukończeniu wstępnego stażu pracy objął stanowisko kierownika obiektu na budowie stopnia wodnego w Rzeszowie oraz na budowie Stacji Uzdatniania Wody dla WSK Rzeszów. W latach 1971-1974 pracował w Przedsiębiorstwie „Budomasz” Rzeszów kierując robotami z zakresu sieci i instalacji sanitarnych a w latach 1974 – 1978 w Przedsiębiorstwie „Budomasz” Ostrzeszów jako zastępca kierownika kontraktu kierował budową obiektów kubaturowych, inżynierskich i technologicznych przemysłu hutniczego w Niemczech Wschodnich. Od roku 1978 do przejścia na emeryturę w roku 2009 pracował na kierowniczych stanowiskach w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych i Skanska S.A. Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Rzeszowie. W okresie pracy zawodowej uzyskał wszystkie niezbędne uprawnienia zawodowe oraz ukończył studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomościami oraz zaoczny kurs Prawa Inwestycyjnego. Do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa należał od 1979 r. Od roku 1998 pełnił funkcję Przewodniczącego Koła Zakładowego PZITB przy SKANSKA S.A., od 2002 był członkiem władz statutowych Oddziału, a od 2005 roku Wiceprzewodniczącym Oddziału. W kadencji 2008-2011 pełnił funkcję członka Głównej Komisji Odznaczeń przy Zarządzie Głównym PZITB. Od 2006 roku był aktywnym członkiem Komisji Konkursowej „Budowa Roku Podkarpacia” organizowanego przez Zarząd Oddziału PZITB w Rzeszowie. Zmarł 25 stycznia 2010 r.

Bronisław Bar (1925 – 2009)

obraz
Kol. Bronisław Bar urodził się w 1925 roku w Czarnej pow. Łańcut. W 1949 r. ukończył Techniczną Szkołę Średnią otrzymując świadectwo dojrzałości z tytułem technika mechanika. Początkowo (po wojnie) pracował w kolejnictwie a następnie, do przejścia na emeryturę, przez 33 lata w RPBM - Rzeszów. Do PZITB wstąpił w 1953 roku. Przez 25 lat przewodniczył Kołu Zakładowemu PZITB przy RPBM. Przez: dwie kadencje - był wiceprzewodniczącym Z.O., trzy kadencje - skarbnikiem Z.O. oraz kilka kadencji przewodniczył Komisji Wycieczkowej, organizując wiele wycieczek krajowych i zagranicznych. Bardzo intensywnie działał w przygotowaniu budowy Domu Technika w Rzeszowie, rozprowadzając „cegiełki” i zbierając fundusze na ten cel. Za działalność zawodową i społeczną został uhonorowany: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Związków Zawodowych Budownictwa i Zasłużony dla RPBM, Srebrną (1965 r.) i Złotą Odznaką Honorową PZITB (1972 r.), Srebrnym i Złotym Medalem Pożarnictwa, Medalem 30 i 40-lecia PL, Złotą Odznaka Zasłużonych dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego. W roku 2001 został uhonorowany godnością Zasłużony Senior PZITB. Zmarł 25 kwietnia 2009 r.

Adam Tarnawski (1937 - 2007)

obraz
Mgr inż. Adam Tarnawski urodził się w 1937 roku w Zarudziu, woj. tarnopolskie. Po śmierci ojca nauczyciela i porucznika W.P. – straconego w Starobielsku Do Polski powrócił w 1946 roku. Po ukończeniu studiów na Wydziale Budownictwa Politechniki Krakowskiej osiedlił się w Rzeszowie, w 1961 roku. Pracował kolejno w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym (majster, kierownik obiektu, kierownik robót) i BPBO „Miastoprojekt – Rzeszów” (st. asystent, projektant, st. projektant). W 1991 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Posiadał uprawnienia budowlane: do wykonawstwa (od 1965 r.), do projektowania (od 1967 r.) i rzeczoznawcy budowlanego (od 1974 r.). Był członkiem Związku Sybiraków. Do PZITB należał od roku 1962. Przez wiele lat był przewodniczącym koła PZITB w „Miastoprojekcie Rzeszów”. W kadencji 1993 - 1996 był wicep 2002 przewodniczącym Zarządu Oddziału PZITB w Rzeszowie. Weryfikacji na Rzeczoznawców przy Z.O. w Rzeszowie i Głównej Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców PZITB. Był autorem wielu ekspertyz opracowanych w Grupie Rzeczoznawców Nr 15 w Rzeszowie, a później Grupie Rzeczoznawców CUTOB funkcję zastępcy przewodniczącego Z.O. równocześnie pracując aktywnie w Ośrodku Rzeczoznawców przy Z.O. W kadencji 2005-2008 przy Oddziale PZITB. Był jednym z organizatorów PIIB na Podkarpaciu, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Był solidnym, odpowiedzialnym, pracowitym projektantem, koleżeńskim i uczynnym człowiekie Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 4 kwietnia 2007 roku.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Rzeszowie, ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów, tel./fax: (+48) 17 852 13 89